Pak "Blazer" (1962)

pakblazerb.jpg (27075 bytes) Pakblazer2.jpg (15720 bytes)