Prinz Doll (European Edition)

Photos courtesy of Erik van Spauwen